Εγγυήσεις

ΟΡΟΙ - ΡΗΤΡΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με την επιφύλαξη των Όρων και των Ρητρών Περιορισμού που περιέχονται στο παρόν, η “ANORAK HELLAS Ε.Π.Ε.” (εφεξής «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη εγγύηση:

Τα προϊόντα που πωλούνται και συνοδεύονται από την παρούσα δε θα παρουσιάσουν ελαττώματα όσον αφορά τα υλικά και την κατασκευή τους για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία αγοράς όπως προκύπτει από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

Α.         Όροι
Τα ενδύματα προστασίας από καιρικές συνθήκες, διατίθενται σε τυποποιημένα μεγέθη ( πχ S, M, L, XL, 2XL) και πρέπει να φοριούνται πάντα σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας οι οποίες περιέχονται στο ισχύον Εγχειρίδιο Χρήσης και Φροντίδας που συνοδεύει κάθε προϊόν που πωλείται από την Εταιρεία.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής εξέτασης από την Εταιρεία, κακή χρήση, αμέλεια, τροποποίηση, θραύση, σχίσιμο ή άλλη ζημιά, ακατάλληλη αποθήκευση ή χειρισμός, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη επισκευή του ενδύματος προστασίας από καιρικές συνθήκες.
Η ΜΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΟΛΑ ΑΝΙΣΧΥΡΗ .
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό χρήστη για τον οποίον αγοράστηκε το προϊόν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, και δεν μεταβιβάζεται στην περίπτωση μεταβίβασης αυτού.

Β.         Περιορισμοί
Η παρούσα εγγύηση αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική εγγύηση που παρέχει η Εταιρεία για τα ενδύματα προστασίας από καιρικές συνθήκες. Η παρούσα εγγύηση δεν επεκτείνεται με οποιαδήποτε δήλωση, περιγραφή, τεχνικές συμβουλές, επισκευή, σε δείγματα και μοντέλα, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ συναλλακτικά ήθη).
Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί με οποιεσδήποτε ενέργειες, δηλώσεις ή συμφωνίες οποιουδήποτε αντιπροσώπου, υπαλλήλου ή προστηθέντος της Εταιρείας (εξαιρουμένων των στελεχών που έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ  ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ,  ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΥΘΥΝΗ.
Οι ανωτέρω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης υπόκεινται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τις εγγυήσεις προϊόντων.

Γ.         Περιορισμένα Διορθωτικά Μέτρα
Η ευθύνη της Εταιρείας όσον αφορά την εγγύηση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αντικατάσταση, επιδιόρθωση ή αναλογική πίστωση της αξίας αγοράς (κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας) οποιουδήποτε ενδύματος προστασίας από καιρικές συνθήκες, που επιστρέφεται δυνάμει της παρούσας εγγύησης, κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.
Τα επιστρεφόμενα είδη πρέπει να αποστέλλονται στο εργοστάσιο της Εταιρείας (με έξοδα αποστολής του αγοραστή) και πρέπει να συνοδεύονται από: (1) αποδεικτικό έκδοσης/αγοράς, και (2) έγγραφα που να προσδιορίζουν το ελάττωμα. Πριν από την επιστροφή του προϊόντος, πρέπει να λαμβάνεται σχετικός Αριθμός Έγκρισης Επιστροφής από την Εταιρεία. Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από την εγγύηση υπόκεινται σε εξακρίβωση από την Εταιρεία.

E.         Προειδοποιήσεις
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΑΥΤΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Τα ενδύματα προστασίας από καιρικές συνθήκες δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρη όπου είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες ή/και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η έκθεση σε τέτοιες ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του προϊόντος .

Η ΜΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΘΟΛΑ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ.

ΣΤ.       Επικοινωνία
Για την παροχή επεξηγήσεων και διευκρινήσεων  για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την παρούσα εγγύηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που παρατίθεται κατωτέρω.
Εξυπηρέτηση Πελατών: +30 210 2029338